'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Αν αντιληφθώ κάποιον έξω από το σπίτι μου και έχω συναγερμό, τι μπορώ να κάνω;