'Εχετε απορία ;

Γράψτε τις σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά της απορίας σας και επιλέξτε από τις ήδη απαντημένες!

Πως μπορώ να ελέγξω αν ένα ποτάμι έχει ισχυρά ρεύματα;


Ρίξτε ένα φύλλο μέσα και παρατηρήστε τη κίνηση του.